Wirtualna tablica

 
     
 

 
     
 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie będzie ubiegała się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym celu szkolny koordynator przygotuje obowiązującą dokumentację (wniosek wraz z załącznikami), który zostanie złożony zgodnie z procedurą.

W związku z powyższym przypominamy całej społeczności szkolnej i rodzicom procedurę, cele i warunki ubiegania się o Krajowy Certyfikat SzPZ.

I. PROCEDURA NADAWANIA KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


Cele:


Ustanowienie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, zwanego dalej krajowym
certyfikatem, ma na celu:

1. Uznanie i docenienie długofalowych, systemowych działań szkół, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami SzPZ.

2. Wspomaganie rozwoju programu SzPZ w Polsce, jako ważnego elementu polityki

państwa i działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji, stanu zdrowia ludności oraz budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

3. Upowszechnianie doświadczeń, osiągnięć SzPZ i przykładów dobrej praktyki na terenie całego kraju oraz inicjowanie współpracy między szkołami w tym zakresie.

 

II. Okres ważności certyfikatu.

 

Certyfikat przyznawany jest szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu szkoła może starać się ponownie o jego nadanie.III. Warunki ubiegania się szkoły o przyznanie certyfikatu


O przyznanie certyfikatu może ubiegać się szkoła, która spełniła następujące warunki:

a) w koncepcji pracy szkoły ma wpisane działania z zakresu promocji zdrowia;

b) jest członkiem wojewódzkiej sieci SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co

najmniej od 3 lat;

c) prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła promująca zdrowie i na bieżąco

aktualizuje informacje dotyczące działań prowadzonych w zakresie tworzenia

SzPZ. Zamieszcza opis najważniejszych działań szkoły wraz z określeniem

standardu, który jest realizowany poprzez to działanie. Dokonuje aktualizacji

strony przynajmniej raz na semestr.

 

IV. Zasady ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szkoła, która ubiega się o nadanie krajowego certyfikatu powinna:

a) dokonać autoewaluacji swoich działań w zakresie pięciu standardów SzPZ,

z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=971

b) dokonać publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawić sukcesy

oraz wskazać problemy wymagające rozwiązania. (Formę i zakres tej

prezentacji ustala szkoła. Powinny w niej uczestniczyć osoby spoza danej

szkoły: koordynator wojewódzki lub inny przedstawiciel wojewódzkiego

zespołu wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze

oświatowe, przedstawiciele innych placówek);

c) złożyć dokumentację, wskazaną we wniosku, do wojewódzkiego koordynatora

w odpowiednim terminie podanym w harmonogramie;

d) otrzymać rekomendację wojewódzkiego koordynatora.

 

V. Zasady nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 

1. Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

 (zwanej dalej kapitułą) działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określa jej regulamin organizacyjny.

3. Certyfikat nadawany jest na okres 5 lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się

o ponowne jego nadanie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Informacje o szkołach, które uzyskały krajowy certyfikat zamieszczane są na stronie ORE.

Szkoła
bullet Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
bullet Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
bullet Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
Promująca
bullet Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
bullet Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

bullet Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
bullet Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.
 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?


1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.


2.Etos zdrowia w szkole.


3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. 

 

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:  

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
    i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

- uczniowie;

-nauczyciele;

-rodzice;

- inni pracownicy szkoły;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.

 
     
 

Koncepcja pracy zaw. SzPZ.ppt