INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Świetlica otacza opieką dzieci w młodszym wieku szkolnym w godz. 6.45-16.30. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godz. 16.30
* Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o przyjęcie dziecka, wypełniona Karta informacyjna dziecka (druki Karty w świetlicy)
* Bazę świetlicy stanowią 2 sale: nr 2 na niskim parterze, nr 27 na IIp
* Wychowanków świetlicy bezpośrednio spod opieki nauczyciela świetlicy odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
Jednorazowe upoważnienia do odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie.
* Rodzice dzieci, które samodzielnie wychodzą do domu lub na zajęcia poza terenem szkoły zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenie!
* Wychowankowie świetlicy zobowiązani są zgłosić wychowawcy swoje przybycie oraz opuszczenie świetlicy (za zgodą wychowawcy)
* Uczniowie zapisani do świetlicy samodzielnie poruszają się po terenie szkoły po uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy np. na wyjście do sklepiku, na lekcje, do biblioteki.
* Rodzice na piśmie podają wychowawcy świetlicy informacje dotyczące tego, na jakie zajęcia dodatkowe na terenie szkoły dziecko ma uczęszczać (dzień, godzina, miejsce zajęć, prowadzący)
* Nie jest możliwy samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu (wyjście do szatni, przed szkołę) po telefonie rodziców do dziecka lub do wychowawcy świetlicy
* W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, „żywego słowa”, przy muzyce, rekreacyjno-sportowe w sali i na powietrzu, zorganizowane i dowolne, grupowe i indywidualne
* Organizujemy i uczestniczymy w imprezach międzyszkolnych oraz proponowanych przez placówki kulturalno-oświatowe
* Dzieci przebywające w świetlicy i posiadające karnety obiadowe schodzą do stołówki około godz. 12.00 (na piątej godzinie lekcyjnej)
* Zabawki, gry, artykuły papiernicze, okolicznościowe upominki dla dzieci są kupowane z tzw. funduszu świetlicowego tworzonego z dobrowolnych wpłat rodziców.
* Wychowankowie nie powinni przynosić do świetlicy i korzystać ze sprzętu elektronicznego, własnych zabawek. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za w.w. przedmioty.
* Prosimy o zgłaszanie zmian w rozkładzie zajęć dziecka oraz zmian numerów kontaktowych do rodziców!
* W świetlicy zmiana obuwia obowiązuje przez cały rok szkolny!
* Uczęszczanie do świetlicy nie jest obowiązkowe. Zapisane dzieci korzystają z niej, gdy istnieje taka potrzeba. Rezygnację lub czasowe zawieszenie korzystania ze świetlicy rodzice zgłaszają wychowawcy świetlicy.
 

tel. kontaktowy: 89 533 50 45 wewnętrzny 35

                                                                               Zapraszamy!

 

powrót