STATUT SZKOŁY

Home PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANIE OCENIANIE ZACHOWANIA

Home PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANIE OCENIANIE ZACHOWANIA

                                                                                        

Statut Szkoły jest to najważniejszy dokument, określający zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie. 

Statut Szkoły udostępniony jest do wglądu rodziców i uczniów w zbiorach biblioteki szkolnej.

                     TEKST UJEDNOLICONY

                                                                Wrzesień 2015

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

4

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

4

ROZDZIAŁ II

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

4

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

6

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

12

ROZDZIAŁ I

ORGANA SZKOŁY

12

ROZDZIAŁ II

KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

13

DZIAŁ III

ORGANIZACJA SZKOŁY

25

ROZDZIAŁ I

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

25

ROZDZIAŁ II

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ. POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

28

ROZDZIAŁ III

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

37

ROZDZIAŁ IV

ŚWIETLICA SZKOLNA

37

ROZDZIAŁ V

BIBLIOTEKA SZKOLNA

40

ROZDZIAŁ VI

STOŁÓWKA SZKOLNA

42

DZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

43

ROZDZIAŁ I

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

43

ROZDZIAŁ II

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

43

ROZDZIAŁ III

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY

49

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO

51

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA LOGOPEDY

52

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

53

DZIAŁ V

UCZNIOWIE                                                                

53

ROZDZIAŁ I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

53

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

55

ROZDZIAŁ III

NAGRODY I KARY

58

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

61

DZIAŁ VI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

67

ROZDZIAŁ I

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

67

ROZDZIAŁ II

POWIADOMIENIA RODZICÓW I UCZNIÓW

81

ROZDZIAŁ III

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

81

ROZDZIAŁ IV

SPRAWDZIAN PO II ETAPIE EDUKACYJNYM

86

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

89

 

                                                                           

 

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY DEFINIUJĄCE

 

§ 1.

1.      Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)     Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 15 im. Wojciech Kętrzyńskiego w Olsztynie;

2)     Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;

3)     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole;

4)     uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

5)     wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;

6)     organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn;

7)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 r. Nr 95 poz. 425 z póź. zm. Tekst jednolity, Dz. U. 2004, Nr 256, poz.2572 z póź. zm.).

 

ROZDZIAŁ II NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 2.

1.      Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie jest 6 – klasową szkołą publiczną.

2.      Szkole zostało nadane imię Wojciech Kętrzyńskiego 1 czerwca 1965 roku.

3.      Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

4.      Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kętrzyńskiego 10.

 

§ 3.

1.      Szkoła jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Olsztyn.

2.      Szkoła prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)  oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. u. Nr 1526, poz. 1223 z póź zm.)

3.      Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w Szkole organizowana jest kontrola zarządcza ( Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów, z 2009 r. Nr 15, poz. 84).

4.      Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

5.      Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz wytycznych Rady Miasta Olsztyna podejmowanych stosowną uchwałą, Szkoła prowadzi rachunek dochodów wydzielonych.

 

§ 4.

1.      Szkoła używa pieczęci o nazwie:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

im. Wojciecha Kętrzyńskiego  

ul. Kętrzyńskiego 10, 10 – 507 Olsztyn

Tel. 89 533 50 45

NIP 739-11-91-662 Regon 000716394.

2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.      Szkoła posiada własny sztandar, hymn i ceremoniał szkolny (opisany w Szkolnym Programie Wychowawczym).

4.      Misją Szkoły Podstawowej nr 15 jest kultywowanie ponad 50 – letniej tradycji. Uczymy, bawimy, wychowujemy i opiekujemy się dziećmi klas I  - VI. Mamy na uwadze rozwój osobowości uczniów poprzez integrowanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw.

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ:

·        bezpieczną i przyjazną dla ucznia;

·        dążącą do wszechstronnego rozwoju ucznia;

·        otwartą na współpracę ;

·        dysponującą dobrze przygotowaną kadrą, systematycznie doskonalącą się
i wzbogacającą swój warsztat pracy.

 

KSZTAŁTUJEMY POSTAWY:

·        odpowiedzialności za siebie i innych;

·        tolerancji;

·        szacunku dla symboli i tradycji narodowych;

·        rozwijania zainteresowania i talentów.

 

UCZYMY:

·        zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności;

·        zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów;

·        akceptacji siebie, dokonywania właściwych wyborów, współpracy w grupie;

·        uczciwości;

·        samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.

 

 

OFERUJEMY:

·        kształcenie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie;

·        naukę z wykorzystaniem technik multimedialnych;

·        zajęcia rozwijające uzdolnienia, pasje i zainteresowania;

·        wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych;

·        pomoc pedagogiczną, logopedyczną i terapeutyczną;

·        innowacyjne metody i formy pracy z uczniem;

·        organizację imprez kulturalno – rozrywkowych, turystyczno – krajoznawczych oraz ekologicznych;

·        przygotowanie do następnego etapu kształcenia.

 

ZAPEWNIAMY:

·        wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości;

·        poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia;

·        podstawy do dalszej nauki i warunki do rozwoju indywidualnych uzdolnień;

·        możliwość udziału w integracyjnych spotkaniach rodziców, uczniów i nauczycieli.

Pragniemy, aby nasza szkoła była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła przyjazną atmosferę do pracy i nauki.

 

§ 5.

1.      Szkoła współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Olsztynie:

1)     w swojej strukturze, w każdym poziomie, istnieje oddział, którego uczniowie są uczniami szkoły ogólnokształcącej (SP 15) i Szkoły Muzycznej I Stopnia;

2)     w klasach I – III zajęcia, w wyjątkowych przypadkach, mogą odbywać się w budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki.;

3)     w klasach IV – VI wszystkie zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego 10, zajęcia muzyczne w Szkole Muzycznej.

2.      Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i innymi szkołami wyższymi w zakresie odbywania praktyk studenckich.

 

ROZDZIAŁ III CELE I ZADNIA SZKOŁY

 

§ 6.

Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów.

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2.      Celem kształcenia ogólnego jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat  faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

2a. Najważniejsze zadania szkoły to:

1)      kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

2)      przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, tj. stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;

3)      edukacja medialna, czyli wychowanie uczniów  do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

4)      edukacja zdrowotna której celem jest kształtowanie u uczniów  nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

3.      Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1)     szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)     program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

3)     program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

4.      Szkolny zestaw programów nauczania, Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem każdego nauczyciela.

5.      Szkolny Program Profilaktyki oraz Szkolny Program Wychowawczy uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

6.      Wychowawcy klas przedstawiają oba programy uczniom i rodzicom.

7.      W zakresie dydaktyki Szkoła przede wszystkim:

1)     umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki;

2)     kształtuje dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści i umiejętności;

3)     rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;

4)     rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

5)     traktuje wiadomości przedmiotowe w sposób integralny;

6)     przekazuje dziedzictwo kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej;

7)     upowszechnia widzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

8)     dostosowuje treści kształcenia do wymagań określonych w podstawie programowej;

9)     systematycznie diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów;

10)            umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

11)            zapewnia pomoc w nauce uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych;

11a)          zapewnia możliwość pobierania nauki uczniom niepełnoprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, którą organizuje się wg odrębnych przepisów.

8.      W zakresie wychowania i opieki Szkoła realizuje przede wszystkim:

1)     przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

2)     kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu;

3)     wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury życia codziennego;

4)     wdrażanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny;

5)     uczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka;

6)     propagowanie zdrowego stylu życia;

7)     uczenie kreatywności w myśleniu i działaniu.

9.      W zakresie profilaktyki Szkoła:

1)     rozpoznaje i analizuje indywidualne potrzeby i problemy uczniów;

2)     chroni ucznia przed zjawiskami patologii społecznej;

3)     wzmacnia poczucie własnej wartości;

4)     wzmacnia więzi między jednostką, grupą i społecznością;

5)     wzmacnia czynniki chroniące oraz minimalizuje czynniki ryzyka;

6)     współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

10. Szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania najważniejszych umiejętności w trakcie kształcenia ogólnego:

1)     czytanie – rozumiane zarówno, jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społecznym;

2)     myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)     myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)     umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)     umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)     umiejętność uczenia się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)     umiejętność pracy zespołowej;

8)     przyswajania metod i technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów.

 

§ 7.

1.      Szkoła stwarza warunki do optymalnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

2.      Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3.      Szkoła w miarę możliwości, udziela opieki lub pomocy materialnej uczniom, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki (zbiórka odzieży, bezpłatne obiady, zapomogi pieniężne lub losowe itp.).

4.      Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego i współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w formie zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, porad dla uczniów, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

5.      Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna itp.

6.      Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

7.      Szkoła zatrudnia nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, które określone są w odrębnych przepisach.

8.      Szkoła może organizować klasy terapeutyczne według odrębnych przepisów.

 

§ 8.

Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną regulowaną odrębnymi przepisami.

 

§ 9.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – a poszczególnymi nauczycielami uczącymi w Szkole.

 

§ 10.

1.      Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli wobec Szkoły, stwarza możliwości zapewniające realizację tych oczekiwań.

2.      Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji zadań, osiągania zamierzonych celów.

 

§ 11.

Szkoła zapewnia wyposażenie klasopracowni w niezbędne środki dydaktyczne, pomoce naukowe i sprzęty.

 

§ 12.

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

§ 13.

1.      Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:

1)     podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2)     podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżur według obowiązującego w Szkole harmonogramu i regulaminu dyżurów nauczycielskich.

2.      Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawuje nauczyciel zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującym w Szkole regulaminem organizowania wyjść i wycieczek szkolnych.

 

 

§ 14.

1.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą klasy.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności Dyrektor stara się, by wychowawca prowadził swój oddział na I etapie edukacyjnym i kolejny wychowawca na drugim etapie edukacyjnym.  

3.      Rodzice mają wpływ na dobór lub zmianę wychowawcy klasy z uwzględnieniem jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału (uzasadniony wniosek rodziców rozpatruje i ostatecznie o nim decyduje Dyrektor Szkoły w przypadku, gdy nauczyciel nie realizuje bądź narusza swoje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze obowiązki).

4.      Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

§ 15.

Szkoła jest terenem, gdzie przestrzegane są warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy oraz kształtowane nawyki do przestrzegania przepisów i zasad bhp.

 

§ 16.

Szkoła w zakresie bhp powinna w szczególności:

1.      Utrzymywać budynki, pomieszczenia pracy, a także związane z nim tereny w stanie zapewniającym bezpieczne warunki pracy i nauki.

2.      Zapewnić pomieszczenia pracy i nauki odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczebności osób w nich przebywających.

3.      Utrzymywać maszyny i inne urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo.

4.      Informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

5.      Stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym.

6.      Kierować pracowników na wymagane badania lekarskie i nie dopuszczać do pracy pracowników bez aktualnych orzeczeń lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7.      Zapewnić odpowiednie urządzenia higieniczno – sanitarne oraz dostarczać niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewniać środki do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

8.      Prowadzić ewidencję wypadków przy pracy i chorób oraz podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze.

9.      Zapewnić przeszkolenie pracowników z zakresu bhp przed dopuszczeniem ich do pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe.

10. Wyposażyć stanowiska pracy w odpowiednie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

12. Umożliwić pozostawienie w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia.

 

 

Statut do pobrania

 

 

 

 

 

 

strona główna