ROZDZIAŁ V BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 84.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działalności i rozwoju biblioteki, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie w sprzęt i materiały biblioteczne.
3.  Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi;
3) rodzice.

§ 85.

1.   Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i pokoju do opracowywania zbiorów. Umożliwia:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni.
2. Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych określa szczegółowo regulamin biblioteki. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników biblioteki.
3. Udostępnianie źródeł informacji będących w zasobach biblioteki odbywa się przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z tygodniowym planem pracy biblioteki.

3a. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i
dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy omputerowe),
a w szczególności:
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych zedmiotów,
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży,
6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
7) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
8) zbiory multimedialne,

3b. Do zadań biblioteki należy:
a) gromadzenie, wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej,
d) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,
e) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

3c. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych określają procedury o szczegółowych warunkach korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

§ 86.

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza wyznaczają dokumenty normujące i programujące pracę biblioteki. Nauczyciel bibliotekarz:
1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o zbiorach biblioteki szkolnej i innych bibliotek;
2) planuje pracę biblioteki;
3) prowadzi dokumentację pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu i rodzajów dokumentacji prowadzonej przez szkoły;
4) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez:
a) planowe gromadzenie, selekcję i konserwację zbiorów,
b) organizację udostępniania zbiorów, zgodnie z potrzebami,
c) organizację i rozbudowę warsztatu informacyjnego,
d) udzielanie porad bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych i katalogowych,
e) tworzenie komputerowej bazy danych,
f) opracowanie kartotek tekstowych,
g) reklamowanie nowości wydawniczych,
h) prowadzenie biblioteczki metodycznej dla nauczycieli i stałą rozbudowę działu pedagogicznego,
5) Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania, uzdolnienia uczniów oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się poprzez:
a) promocję książki i czytelnictwa z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów w edukacji szkolnej,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i marketingowej,
c) udostępnianie zbiorów, udzielanie pomocy w ich wyborze,
d) obserwację czytelnictwa, informowanie o aktywności czytelniczej uczniów,
e) inspirowanie działań twórczych,
f) przygotowanie uczniów do świadomego odbioru dóbr kultury,
g) prowadzi różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

§ 87.

1. Biblioteka współpracuje na bieżąco z radą pedagogiczną, organami szkoły, uczniami, rodzicami oraz innymi bibliotekami zgodnie z potrzebami i w różnym zakresie.
Biblioteka współpracuje z:
1) dyrekcją szkoły w zakresie planowania i organizacji pracy, ustalania budżetu biblioteki, mierzenia jakości pracy;
2) księgowością szkoły w zakresie planów finansowych, przy uwzględnieniu dezyderatów czytelniczych i profilu gromadzenia zbiorów, wydatków, ewidencji finansowej zbiorów;
3) zespołami przedmiotowymi w zakresie planowania pracy szkoły, realizacji programów nauczania;
4) Radą Rodziców w zakresie powiększania zasobów bibliotecznych, organizacji imprez, pedagogizacji rodziców;
5) wychowawcami klas w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, informowania o stanie czytelnictwa uczniów, kształcenia nawyków czytelniczych;
6) nauczycielami przedmiotów w zakresie udostępniania materiałów edukacyjnych na zajęcia przedmiotowe, organizacji wspólnych przedsięwzięć, popularyzacji literatury pedagogicznej i metodycznej;
7)  pedagogiem w zakresie pracy z uczniem z dysfunkcjami;
8) innymi bibliotekami w zakresie wymiany doświadczeń, wypożyczeń międzybibliotecznych, organizacji imprez czytelniczych, lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej, spotkań autorskich, konkursów i in.;
9) innymi, zgodnie z potrzebami.