więcej aktualności...    

 

Rekrutacja 2018/2019

 
 

 
                

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn  na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Niniejsze zasady nie obejmują szkół podstawowych prowadzonych

przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn.

W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:

I   -   zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

zobacz więcej...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

Harmonogram przyjmowania uczniów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn

https://sp-olsztyn.nabory.pl/

"Piętnastka" szkoła na szóstkę - uczy, wychowuje, bawi, integruje, otwiera okno na świat!

Z nami naprawdę warto się uczyć!

Zapraszamy!

strona główna