Sprawdzian szóstoklasisty

 

 
 

2015/2016

Nowość!

Padlet szóstoklasisty

Wejdź, kliknij dwa razy, dodaj test, zadania i ćwicz razem z nami!

http://pl.padlet.com/elapopik/n3krmchjdvq7

 

 

 
 

 
 

CKE szczegółowo określa przybory, które uczeń może mieć przy sobie podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Są to: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

CKE przestrzega jednak: "Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych."

W dniu zakończenia roku szkolnego razem ze świadectwem uczniowie szóstej klasy otrzymają również wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, który będzie się składał z następujących wyników:

- wynik z pierwszej części sprawdzianu (ogólny oraz szczegółowe wyniki z matematyki i języka polskiego),

- wynik z drugiej części sprawdzianu szóstoklasisty (wynik sprawdzianu z języka obcego nowożytnego). Jak zastrzega CKE, wynik sprawdzianu szóstoklasisty będzie ostateczny.

Sprawdzian 2015

 
 

 
 

Materiały interaktywne - przed sprawdzianem

 
 

matzoo.pl

 
 

 
                
     
 

W roku szkolnym 2014/2015 zmieniają się zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty. Dokładną datę i harmonogram przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W 2015 roku sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa). Pierwsza część o godzinie 9.00, druga - z języka obcego - o godzinie 11.45. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już na swojej stronie internetowej informator, który zawiera podstawowe zasady organizacji i przebiegu sprawdzianu, akty prawne z tym związane oraz wymagania dla poszczególnych zadań. Informator został ogłoszony również w językach mniejszości narodowych, językach mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym.

Doszedł język obcy

Począwszy od roku 2015 sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części:

część 1. – język polski i z matematyka – trwa 80 minut;

część 2. – język obcy – trwa 45 minut – do wyboru są języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (§ 1 ust. 12 lit. a) rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu (§ 1 ust. 7).

Wyniki w 2015 roku będą procentowe

Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia i jednocześnie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego. Od 2015 roku będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach:

  • ogólny z części 1.,
  • szczegółowy z języka polskiego,
  • szczegółowy z matematyki,
  • z języka obcego.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobędzie 16 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska 73%. Rezultat sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej.

Dla nieobecnych - dodatkowy sprawdzian

Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, to może go zdawać w terminie dodatkowym ogłoszonym przez dyrektora CKE (zazwyczaj termin ten wyznaczany jest w czerwcu). Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

strona główna