MATEMATYKA

IV - VI

 

 
                

 

Podstawa programowa matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej 23 sierpnia 2007 roku

 

Cele edukacyjne

1.      Przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych, w szczególności opanowanie:

1)     sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

2)     umiejętności rozwiązywania zadań prowadzących do obliczeń arytmetycznych, użycia wzoru lub rozwiązania łatwego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

3)     umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych;

2.      rozwój wyobraźni przestrzennej,

1)     wprowadzenie do gromadzenia danych, ich porządkowania i tworzenia ich najprostszych reprezentacji.

3.      Wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji.

 

Zadania szkoły

1.      Zapewnienie kształcenia promującego samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie; ograniczenie do minimum działań schematycznych i odtwórczych.

2.      Zapewnienie każdemu uczniowi warunków do rozwoju zdolności matematycznych na miarę jego możliwości poznawczych.

3.      Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach edukacji.

4.      Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi (kalkulatory, komputery) i źródeł informacji (podręczniki, atlasy, encyklopedie).

 

Treści nauczania

1.      Liczby naturalne:

1)     liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

2)     porównywanie liczb naturalnych. Znaki <, =, >,

3)     dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, kwadraty i sześciany liczb naturalnych,

4)     reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,

5)     dzielenie z resztą liczb naturalnych,

6)     podzielność liczb naturalnych. Liczby pierwsze i złożone,

7)     cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,

8)     porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych,

9)     rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych,

10) zapis liczb w systemie rzymskim.

4.      Liczby całkowite:

1)     liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na osi liczbowej,

2)     porównywanie liczb całkowitych,

3)     działania na liczbach całkowitych,

4)     rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach całkowitych.

5.      Ułamki zwykłe:

1)     podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie),

2)     ułamek jako iloraz liczb całkowitych. Skracanie i rozszerzanie ułamków,

3)     zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie,

4)     sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika,

5)     porównywanie ułamków. Ułamki na osi liczbowej,

6)     działania na ułamkach.

6.      Ułamki dziesiętne:

1)     zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego,

2)     wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna,

3)     ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Porównywanie ułamków dziesiętnych,

4)     działania na ułamkach dziesiętnych,

5)     zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Obliczenia z użyciem kalkulatora,

6)     rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym kontekście, w szczególności zadań typu droga-prędkość-czas.

7.      Wzory i równania:

1)     oznaczenia literowe wielkości liczbowych; użycie wzorów w sytuacjach praktycznych,

2)     łatwe równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

3)     rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

8.      Elementy statystyki opisowej:

1)     gromadzenie i porządkowanie danych,

2)     przedstawianie graficzne danych.

9.      Figury płaskie:

1)     punkt, prosta, półprosta, odcinek,

2)     proste prostopadłe. Proste równoległe,

3)     pomiar długości. Zamiana jednostek długości: metr, centymetr, milimetr, kilometr,

4)     kąt. Porównywanie kątów. Mierzenie kątów,

5)     kąty wierzchołkowe. Kąty przyległe,

6)     trójkąt. Nierówność trójkąta (dla długości boków),

7)     konstruowanie i klasyfikacja trójkątów,

8)     suma kątów w trójkącie,

9)     czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby,

10) przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta,

11) pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu. Obliczanie pól w sytuacjach praktycznych,

12) koło i okrąg. Cięciwa, średnica, promień,

13) skala i plan.

10.  Bryły:

1)     graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele,

2)     walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych,

3)     pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. Użycie jednostek objętości i pojemności.

 

Osiągnięcia

1.      Uzyskanie sprawności w wykonywaniu obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, także za pomocą kalkulatora.

2.      Mierzenie i obliczanie długości, kąta, pola, objętości, czasu, wagi w sytuacjach praktycznych.

3.      Posługiwanie się planem i mapą.

4.      Rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących do obliczeń

5.      arytmetycznych, zastosowania wzoru lub rozwiązania łatwego równania pierwszego

6.      stopnia z jedną niewiadomą.

7.      Odczytywanie informacji z prostych wykresów i diagramów.

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  KLASA  IV

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  KLASA  V

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  KLASA  VI

 

Kategorie celów nauczania:
A – zapamiętanie wiadomości
B – rozumienie wiadomości
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
 
Poziomy wymagań edukacyjnych:
K – konieczny – ocena dopuszczająca (2)
P – podstawowy – ocena dostateczna (3)
R – rozszerzający – ocena dobra (4)
D – dopełniający – ocena bardzo dobra (5)
W – wyższy – ocena celująca (6)
K + P – wymagania podstawowe
R + D + W – wymagania ponadpodstawowe
 

Zasady Oceniania Przedmiotowego z matematyki

 

Na lekcjach matematyki ocenianiu podlegają

 

Nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. – obowiązująca w klasie 4 od roku szkolnego 2012/2013

 

 

strona główna