3.Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

1) Stosunek do nauki oraz rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań:

· + 6 pkt. – uczeń uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań, w szkolnych i poza szkolnych konkursach, imprezach, zawodach,

· + 5 pkt. – uczeń uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku,

· + 4 pkt. – uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, wybiórczo podnosi swoją motywację do samorozwoju,

· + 2 pkt. – uczeń spełnia obowiązek szkolny,

· - uczeń nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych czy

psychicznych/ - 2 pkt., - 4 pkt., - 5 pkt. – zależnie od indywidualnych możliwości dziecka/.

2) Frekwencja:

· + 6 pkt. – uczeń ma 100% usprawiedliwionych nieobecności i brak spóźnień,

· + 5 pkt. - uczeń ma 100% usprawiedliwionych nieobecności oraz do 3 spóźnień /nieusprawiedliwionych/,

· + 4 pkt. – uczeń ma 5 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 3 spóźnień /nieusprawiedliwionych/,

· + 2 pkt. - uczeń ma 5 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 6 spóźnień /nieusprawiedliwionych/,

·   2 pkt. – uczeń ma nieusprawiedliwionych od 6 do 8 godzin oraz 6 spóźnień,

·   3 pkt.    – uczeń ma nieusprawiedliwionych od 9 do 10 godzin oraz 7 do 9 spóźnień,

·   4 pkt.    – uczeń ma nieusprawiedliwionych od 10 do 12 godzin oraz ponad 10 spóźnień,

·   5 pkt. – uczeń ma nieusprawiedliwionych ponad 12 godzin,

3) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna ucznia:

· + 6 pkt. – uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego postaw nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, reaguje na przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu w szkole i poza nią,

· + 5 pkt. – uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, stara się zachować kulturę słowa, zwykle postępuje uczciwie, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, pomaga kolegom w nauce,

· + 4 pkt. – zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad własnymi emocjami, lecz jest aktywny w pracy na rzecz klasy i Szkoły,

· + 2 pkt. – uczeń spokojny, nie używa słów wulgarnych, jest obojętny wobec pracy na rzecz zespołu, jest bierny na przejawy zła, poszanowania godności osobistej własnej i innych oraz własności prywatnej i społecznej,

· -   2 pkt. – uczeń często używa słów wulgarnych,

·   4 pkt. - uczeń często używa słów wulgarnych i jest obojętny wobec przejawów zła,

·   5 pkt. – uczeń nagminnie jest nietaktowny, używa słów wulgarnych, jest agresywny, nie przestrzega zasad uczciwości /kradzieże, oszustwa, niszczenie mienia itp./.

4) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie własne i innych osób:

· + 6 pkt. – uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia zdrowia,

· + 5 pkt. – uczniowi zdarzyło się nie przestrzegać regulaminów / kodeksów/ szkolnych,

· + 4 pkt. – uczeń właściwie reaguje na uwagi dotyczące jego niebezpiecznych zachowań,

· + 2pkt. – uczeń zna regulaminy, kodeksy szkolne, stara się ich przestrzegać, zna konsekwencje swojego postępowania w przypadku złego zachowania, wykazuje skruchę i chęć poprawy,

· - 2pkt. – uczeń stwarza zagrożenie bezpieczeństwa na terenie Szkoły,

· - 4pkt. – uczeń zachowuje się niebezpiecznie /naruszenie nietykalności osobistej/,

· - 5pkt. – uczeń nagminnie stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwa i nie reaguje na zwracaną uwagę.

2. Ustalenia końcowe:

1) Ocenę zachowania ustala się sumując punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową:

· Ocena wzorowa                48 – 46 pkt.,

· Ocena bardzo dobra         45 – 40 pkt.,

· Ocena dobra                   39 – 31 pkt.,

· Ocena poprawna              30 – 22 pkt.,

· Ocena nieodpowiednia        21 – 11 pkt.,

· Ocena naganna                10 – 4 pkt.

2) Na miesiąc przed Radą klasyfikacyjną wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania;

3) O wyższą ocenę zachowania niż przewidywana mogą ubiegać się tylko Ci uczniowie, którzy w ostatnim miesiącu zajęć edukacyjnych w szczególności wyróżnili się na terenie Szkoły /osiągnęli sukcesy w skali miasta, gminy, województwa/;

4) Uczeń:

a) który ma w ciągu okresu 30 – 50 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę nieodpowiednią zachowania,

b) który ma w ciągu okresu ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę naganną zachowania,

c) któremu udowodniono poniżanie, naruszanie godności i nietykalności osobistej innych osób, kradzież, rozbój, wandalizm itp. wykroczenia, otrzymuje naganną ocenę zachowania,

d) któremu udzielono nagany Dyrektora Szkoły nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna.

3. Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania:

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji;

3) W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, jako przewodniczący komisji,

b) Wychowawca klasy,

c) Wskazany przez Dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,

d) Pedagog,

e) Przedstawicie SU,

f) Przedstawiciel Rady Rodziców.

4) Wychowawca klasy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnych uzasadnionych przypadkach;

5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) kład komisji;

b) Termin posiedzenia komisji;

c) Wynik głosowania;

d) Ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

6) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

7) Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.