2.Procedura ustalania oceny zachowania:

1) Zachowanie ucznia ustala się w czterech kategoriach opisowych oznaczonych cyframi od 1 do 4;

2) Zadaniem wychowawcy klasy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego, który najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów lub innych członków społeczności szkolnej;

3) Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii;

4) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje w każdej kategorii 6 pkt.;

5) Punktacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od działań i postaw dziecka;

6) Suma punktów czterech kategorii zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.