§ 136.

1.Postanowienia wstępne:

1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2) Zachowanie ucznia śródroczne i roczne ocenia się następująco: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

3) Wychowawca zobowiązany jest na bieżąco informować rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia na terenie Szkoły, a w szczególności o ewentualnych wykroczeniach, mających wpływ na obniżenie oceny okresowej lub rocznej;

4) Ocena zachowania nie ma wpływu na:

a) Oceny z zajęć edukacyjnych,

b) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

5) W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową;

6) Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

7) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę;

8) Ustalona przez wychowawcę klasy klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu odwoławczego;

9) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii p ublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

10) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

11) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie ukończy Szkoły.